Thu19092019

Poslednje izmene06:59:53 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Branko Obrovic

  • PDF

Asistent (Mehanika fluida, 1966 - 1977)

Docent (1977 - 1982)

Vanredni profesor (1982 - 1987)

Redovni profesor (1987 - 2007)

image460Profesor Branko Obrović je rođen 25. maja 1942. godine u Vujetincima, nedaleko od Čačka. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Školske 1961/62. godine upisao se na Mašinski fakultet u Beogradu, Odeljenje u Kragujevcu, na kojem je diplomirao 1965. godine sa srednjom ocenom 9,08, kao najbolji student generacije. Posle završenih studija kraće vreme je radio kao konstruktor u Odeljenju za razvoj autoindustrije ?21 oktobar? u Kragujevcu.
    Krajem 1966. prelazi na Odeljenje Mašinskog fakulteta u Kragujevcu za stalnog asistenta za predmet Mehanika fluida. Iste godine upisao se na poslediplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Grupa za mehaniku, smer mehanika fluida. Magistrirao je 1969. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 30. juna 1977. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za matematičke, mehaničke i astronomske nauke, pod naslovom Strujanje disociranog gasa-problem zamrznutog graničnog sloja. Za vreme izrade doktorske disertacije prof. Obrović proveo je tri meseca na specijalizaciji kod jednog od najvećih svetskih specijalista za Teoriju graničnog sloja, prof. Dr L. G. Lojcjanskog, šefa Katedre za aerohidrodinamiku u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu. Godine 1977. boravio je na Institutu za Mehaniku fluida Poljske akademije nauka, kod prof. Fiždona u Varšavi. Za docenta za predmet Mehanika fluida na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu izabran je 1977. godine, a za vanrednog profesora za isti predmet 1982. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 1987. godine.   
    Dr Branko Obrović je bio član Nastavne, Kadrovske i Komisije za izdavačku delatnost Mašinskog fakulteta i član, a jedno vreme i predsednik Komisije za publicističku delatnost Univerziteta u Kragujevcu. Bio je član Saveta Univerziteta u njegova dva saziva i član Skupštine Univerziteta u Kragujevcu, takođe, u njena dva saziva. Bio je i član Naučnog veća Univerziteta. Kao član Skupštine Univerziteta biran je za člana Komisije za međunarodnu saradnju i za člana Programskog saveta Univerzitetske biblioteke. Bio je i član Komisije za tehničke nauke Naučno-nastavnog veća Univerziteta u Kragujevcu, kao i predsednik ove komisije. U dva mandata bio je član Saveta za nauku Republike Srbije kojim je predsedavao akademik Dušan Kanazir, a u drugom mandatu prof. Divna Trajković. Bio je član predsedništva Društva za mehaniku Srbije kao i član Odbora za matematiku i mehaniku nauke Srbije. Bio je u više mandata šef Katedre za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Od 1990. do 1995. godine bio je prorektor za nastavu i nauku Univerziteta u Kragujevcu. Za vreme obavljanja mandata prorektora bio je u dva perioda vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Kragujevcu i aktivno je učestvovao u izradi konačne verzije predloga Zakona o Univerzitetu Republike Srbije.
    Period od dolaska prof. Obrovića na Mašinski fakultet u Kragujevcu do odlaska u penziju bio je ispunjen intenzivnim naučnim istraživanjima u oblasti Teorije graničnog sloja stišljivog fluida, disociranog i jonizovanog gasa. Objavio je više desetina naučnih radova. Rezultate svojih istraživanja saopštavao je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu (Brisel, Visbaden, Dubrovnik, Zadar, ...) i objavljivao ih u vodećim časopisima za Mehaniku fluida. Zapaženo je učešće profesora Obrovića i na kongresima koje je organizovalo nemačko društvo GAMM (Gesellschaft fűr Angewandte Mathematik und Mechanik) čiji je bio i član.
    Zahvaljujući postignutim rezultatima iz oblasti Teorije graničnog sloja, prof. Obrović je bio angažovan na brojnim republičkim projektima koji su se odnosili na savremene probleme Mehanike fluida i koji su realizovani preko Matematičkog instituta SANU. U okviru rada na pomenutim istraživanjima objavio je 1994. godine Monografiju Granični sloj disociranog gasa-problem zamrznutog strujanja u izdanju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.
    Kao Prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. Dr Branko Obrović se posebno angažovao u svojstvu predsednika Redakcionog odbora, odnosno glavnog i odgovornog urednika, na izdavanju dvotomne publikacije Bibliografija radova nastavnika i saradnika Univerziteta 1960-1990 i monografije Od Liceja do Univerziteta koje će ostati kao trajno vredno delo o Univerzitetu u Kragujevcu.
    Pored naučnog rada, Dr Branko Obrović je napisao više udžbenika, zbirki zadataka kao i priručnika za laboratorijske vežbe: Zbirka zadataka iz Mehanike fluida, udžbenik Osnovi fizike I-Izabrana poglavlja iz Mehanike fluida i Termodinamike, Dinamika fluida-izabrana poglavlja,    Kinematika fluida (Mehanika fluida-II deo), Hidraulika, sveobuhvatni udžbenik Mehanika fluida iz 2007. godine, udžbenik Mehanika fluida-viši kurs u izdanju Mašinskog fakulteta Kraljevo itd.
    Prof. Branko Obrović je u tri mandata bio predsednik Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu. Sarađivao je i sa Visokom školom strukovnih studija u Trsteniku, gde je i bio član Saveta ove škole kao predstavnik Vlade Republike Srbije. Bio je i tzv. spoljni član Saveta Mašinskog fakulteta Kraljevo, imenovan od strane osnivača, odnosno od Vlade Republike Srbije. U znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju ovog fakulteta, svojevremeno mu je dodeljen ZLATNIK SA LIKOM NIKOLE TESLE. Decembra 2009. dodeljena mu je i Zahvalnica od strane Mašinskog fakulteta Kraljevo "za konkretan doprinos uspešnom radu Fakulteta za školsku 2008/2009. godinu". 
    Po odlasku u penziju, profesor B. Obrović je ostao posvećen naučnom radu. Zajedno sa dr Slobodanom Savićem, vanrednim profesorom Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, objavio je nekoliko naučnih radova u značajnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima (SCI). Bio je i recenzent u časopisima Thermal science, Theoretical and Applied Mechanics i dr.