Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Miodrag Lazić

  • PDF

Asistent pripravnik (Obrada metala rezanjem, 1973 - 1977)

Asistent (Obrada metala rezanjem, 1977 - 1983)

Docent (Nekonvencionalni postupci obrade i Mašinska obrada, 1983 - 1988)

Vanredni profesor (Obrada metala rezanjem i Metrologija, 1988 - 1993)

Redovni profesor (Obrada metala rezanjem i Metrologija, 1993 - 2015)

Miodrag_Lazic_1Dr Miodrag Pantelije Lazić, rođen je 29. decembra 1949. u selu Trnava - Užice, R Srbija. Srednju tehničku školu - mašinski odsek završio je u Užicu 1968. sa odličnim uspehom, a Višu tehničku školu - mašinski odsek 1970. u Čačku, sa prosečnom ocenom 9,27 i ocenom na završnom ispitu 10. Mašinski fakultet, organizaciono - tehnološki smer, završio je 9. februara 1973. u Kragujevcu, sa prosečnom ocenom 9,39 i ocenom na diplomskom radu 10 iz predmeta Obrade metala rezanjem. Magistarsku tezu pod naslovom „Definisanje uticaja brzine i opterećenja na razvoj triboloških pojava kod zupčastih parova primenom radioaktivnih izotopa“ odbranio je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 5. maja 1976. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Mogući prilaz optimizaciji i automatizaciji projektovanja prenosnika alatnih mašina“ odbranio je 11. januara 1983. na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1973., kada je izabran za saradnika, u stalnom je radnom odnosu na  Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Godine 1983. izabran je u zvanje docenta, 1988. u zvanje vanrednog profesora i 1993. u zvanje redovnog profesora za predmete: Obrada metala rezanjem i Metrologija. Predmet interesovanja i naučne oblasti su: Obrada metala rezanjem, Nekonvencionalni postupci obrade, Metrologija i Sistem kvalitet.

Kao saradnik i nastavnik fakulteta prof. dr Miodrag Lazić je održavao vežbe (auditorne, laboratorijske, samostalne, pregled projekata i sl.) i predavanja na većem broju predmeta osnovnih studija (Obrada metala rezanjem, Mašine alatke, Proizvodni sistemi, Merenje i kvalitet obrade, Metrologija, Alati i pribori, Tehnologija mašinogradnje, Nekonvencionalni postupci obrade, Tribologija) i poslediplomskih studija. Pri tome je dao značajan doprinos razvoju i utemeljenju nastave, kao i neprekidnom iznalaženju načina i mogućnosti inoviranja nastavnog procesa. U periodu 1974 - 1976 izvodio je vežbe iz predmeta Mašinska obrada na Višoj školi za obrazovanje radnika u Kragujevcu, a školsle 1991/92 održavao je nastavu na Mašinskom fakultetu u Prištini iz predmeta Merenje i kontrola i Rezni alati, kao i deo predavanja (u jednom semestru) iz predmeta Mašine alatke. Od 1992 - 1998 održavao je predavanja iz predmeta Merenje i kontrola na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu. Zapaženo je i aktivno učešće u radu Centra za permanentno obrazovanje Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, kao i u nozu drugih seminara čiji je cilj bio inoviranje znanja i permanentno obrazovanje u oblastima Merenja i kontrole kvaliteta, Obrade metala rezanjem, Sistema kvaliteta, Nekonvencionalnih postupaka obrade, Produktivnosti i Tribologije.

Aktivno je učestvovao u realizaciji većeg broja naučnoistraživačkih projekata (oko 25), rukovodio istraživanjima na Miodrag_Lazic_25 projekata i učestvovao u izradi većeg broja elaborata kojima su prikazani rezultati istraživanja (oko 50). Recenzent je 3 naučnoistraživačka projekta. Autor je preko 100 naučno-stručnih radova, 26 knjiga (9 udžbenika, pet monografija, tri Zbirke rešenih zadataka, 9 priručnika, od kojih su neki imali i veći broj izdanja), 50 saopštenja internog karaktera, prevodilac jedne knjige (sa ruskog jezika) i recenzent 20 knjiga (udžbenika, monografija i priručnika). Naučni radovi su prikazani na domaćim i internacionalnim konferencijama i skupovima i štampani u njihovim Zbornicima, objavljeni u jugoslovenskim časopisima nacionalnog i međunarodnog karaktera, kao i internacionalnim časopisima. Bio je član naučnog, organizacionog i izvršnog odbora mnogih naučnih skupova (Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije i Srbije, Konferencija o tribologiji, Jugoslovenskog majskog skupa „Održavanje tehničkih sistema“, „Festivala kvaliteta“ itd.). Dugogodišnji je urednik publikacije „Obrada metala rezanjem“ i sekretar redakcije „Tribologija u industriji“.

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, od zaposlenja (1973.) do danas, aktivno je učestvovao i učestvuje u radu većeg broja stručnih, naučnih i organa upravljanja (Saveta, Upravnog odbora, Nastavno - naučnog veća i sl.) i velikog broja komisija. Posebno se ističe period od marta 1983. do oktobra 1987., kada je, kao prodekan za finansije Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, značajno doprineo jačanju materijalne osnove rada i izgradnji novih prostornih kapaciteta (novih laboratorija Fakulteta). Od 1994 - 2000. i 2002 - 2006. je šef Katedre za Proizvodno mašinstvo.

Prof. dr Miodrag Lazić je i aktivni društveno politički radnik, obavljao je veliki broj različitih društveno-političkih funkcija od funkcije predsednika Konferencije studenata fakulteta i viših škola u Čačku i potpredsednika Saveza studenata Kragujevca do predsednika Opštinskog komiteta Saveza komunista Kragujevca (1989 - 1990.), člana Republičkog Saveta za kvalitet (1998 - 2000.), dugogodišnjeg potpredsednika Republičkog žirija za takmičenje metalskih radnika Srbije, recenzenta Komisije za akreditaciju ustanova i studijskih programa Republike Srbije itd. Bio je odbornik Skupštine opštine Čačak (1969 - 1970.), predsednik i/ili član Univerzitetskih organa (stručnih veća, nastavno-naučnog veća, Saveta) itd.

Za svoju aktivnost i rad na zadacima razvoja organizacija i institucija, kao i zadacima od opšte društvenog značaja prof. dr Miodrag Lazić je dobio i mnoga priznanja (diplome, zahvalnice i povelje) od organizacija i ustanova. Među priznanjima se posebno ističu Zlatna plaketa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, dodeljena povodom 25 godina rada i postojanja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu (1985.), Đurđevdanska nagrada grada Kragujevca za 2010. u oblasti obrazovanja (2011.) i Povelja i plaketa „Prof. dr Pavle Stanković“ (2011.) u znak priznanja i zahvalnosti za izuzetan dugogodišnji doprinos u razvoju i organizaciji proizvodnog mašinstva Srbije.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Miodraga Lazića  iz perioda angažovanja na Mašinskom, a od 2011. godine Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>