Sat21092019

Poslednje izmene10:04:27 AM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za automatiku, hidrauliku i robotiku

Laboratorija za automatiku, hidrauliku i robotiku

 • PDF

Odeljenje za automatiku 

U okviru odeljenja za automatiku izvodi se najveći deo laboratorijskih vežbi iz Osnova automatskog upravljanja, Sistema automatskog upravljanja, Digitalnog upravljanja i Projektovanja komponenti i sistema automatskog upravljanja. Sve nastavne aktivnosti su spregnute sa skromnim mogućnostima u pogledu opreme koja za sada stoji na raspolaganju. Trenutno je u okviru odeljenja za automatiku na raspolaganju sledeća oprema: 

 • temperaturni PID regulator, 
 • dva dvofazna koračna motora, 
 • kontroler za koračne motore upravljan sa PC-a, 
 • PLC OMRON Micro 8 sa 8DI/8DO/8AI, 
 • kontroler Simatic S7-200. 

Ovim skromnim sredstvima realizovano je više vežbi kao što su: 

 • semafor za regulaciju saobraćaja na raskrsnicama, 
 • model lifta, 
 • model temperaturne komore, itd. 

Većina postojecih vežbi se sada koristi u edukativne svrhe.

Odeljenje za hidrauliku 

U odeljenju za hidrauliku nalazi se instalacija za merenje hidromehaničkih veličina. 

Pomenuta instalacija služi za eksperimentalno određivanje koeficijenata otpora usled trenja sa eventualnom mogućnošću baždarenja merača protoka sa promenljivim padom pritiska, kao i za određivanje koeficijenata lokalnih otpora. Na instalaciji se može demonstrirati fizička suština hidromehaničkih pojava i mehanički način merenja parametara ovih pojava.

Image

Iz odeljanja za hidrauliku 

Osnovni elementi ove instalacije su: centrifugalna pumpa sa pogonskim elektromotorom, rezervoar za vodu, merni rezervoar, Venturijev vodomer, blenda, manometarska tabla i cevovod. 

Instalacija je tako izvedena da se prvenstveno koristi za nastavne aktivnosti. Naime, studenti VI semestra u okviru predmeta Mehanika fluida ovde izvode sledeće laboratorijske vežbe: 

 • određivanje karakteristike blende, 
 • određivanje koeficijenta otpora usled trenja i 
 • određivanje koeficijenta otpora ventila. 

Napominje se da je instalacija tako projektovana da se na njoj mogu određivati i drugi koeficijenti otpora: 

 • određivanje karakteristike Venturijevog vodomera,
 • koeficijenta otpora kolena,
 • određivanje koeficijenta otpora usled naglog proširenja,
 • demonstriranje Bordine teoreme i slično.

Osnovni cilj izvođenja ovih laboratorijskuh vežbi je da se studentima pruži predstava o brojnim vrednostima pojedinih hidromehaničkih veličina.

Odeljenje za elektrotehniku 

Odeljenje za elektrotehniku se isključivo koristi u nastavi i to za obavljanje laboratorijskih vežbi iz predmeta: Elektrotehnika sa elektronikom, Teorija i tehnika merenja, Mehatronika motornih vozila i motora, Arhitektura računarskih sistema i Komponente SAU II. Laboratorija poseduje neophodnu opremu za izvođenje vežbi predviđenih programima navedenih predmeta.

ImageImage

Iz odeljanja za elektrotehmiku i Dinamiku mašina i robotiku 

Cilj laboratorijskih vežbi je upoznavanje sa praktičnom primenom teorijskih postavki pojedinih problema, sticanje iskustava u merenjima i tačnosti pri merenju. Studenti najpre samostalno povezuju električne šeme, a zatim obavljaju merenja uz stalni nadzor predmetnog asistenta i laboranta. 

Odeljenje za dinamiku mašina i robotiku 

U odeljenju za dinamiku mašina i robotiku izvode se laboratorijske vežbe iz Dinamike mašina i mehanizama, Industrijske robotike i deo vežbi iz Osnova automatskog upravljanja. U okviru vežbi iz Dinamike mašina i mehanizama eksperimentalno se odreduje moment inercije klipnjače i vrši se uravnotežavanje rotora. Uravnotežavanje delova i sklopova diskastog oblika ostvaruje se na mašini LOS SAE-40 u jednoj korekcijskoj ravni. U laboratoriji se nalazi mašina za uravnotežavanje u dve korekcijske ravni. Dinamičko uravnotežavanje rotora u sopstvenim ležištima realizuje se pomoću mernog uređaja SCHENK-FEDERN-WPI sa polarnim ekranom, indukcionim davačima i beskontaktnim foto-davačima ugaonog položaja. Stroboskopom se meri broj obrtaja rotora. Pored ovoga laboratorija ima kompresor za vazduh i manipulator sa tri stepena slobode kretanja na kome se izvode laboratorijske vežbe iz industrijske robotike. Par selsina koriste se za prenos ugla na daljinu.

Upravnik laboratorije: dr Slobodan Savić, redovni profesor