Danas

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i prestižnih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima.

Misija fakulteta

Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao naučno-obrazovne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Vizija fakulteta

Vizija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblasti mašinske tehnike.

Namera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i celoj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u celom svetu.

Zadaci fakulteta

Fakultet inženjerskih nauka je obrazovno-naučna ustanova koja ima sledeće zadatke:

Ciljevi fakulteta

Osnovni ciljevi Fakulteta inženjerskih nauka su:

Misija, vizija, zadaci i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u svetske naučne i naučnoistraživačke trendove, čime se obezbeđuje i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.